Poznan Pl Biuro
e-mail
Menu
· Strona główna
· Ankieta
· Archiwum artyku?ów
· Ciekawe strony www
· Rekomenduj nas
· Szukaj
· Top 10
· Twoje konto
· Zawartosc
 
Szkolenia
· Szkolenia
· Kursy
 
Opracowania INTERM IIT
· Patenty RP
· Kolektor ciepla UP RP P 385595
· Kolektory s?oneczne
 
Artyku?y
· Akty prawne
· Trzy dwudziestolecia 3 x 20
· Szkolenie Wykonawców prac docieplaj?cych
· Studia podyplomowe ?wiadectwa i audyty energetyczne
 
Dozownik i mieszalnik automatyczny FAST Italy

PRACUJESZ W POLSCE - ZARABIASZ JAK W ANGLII
Po uruchomieniu punktu barwienia tynków i farb

  Dozownik automatyczny, do dozowania i barwienia tynków i farb.
Urz?dzenie sterowane programem komputerowym.
Koloranty znajduj? si? w 16 kanistrach. Pojemno?? kanistra 3 litry. Pompa dozuj?ca wykonana ze stali nierdzewnej. Minimalna dawka kolorantu wynosi 1/192 uncji = 0,154 ml.
Mieszanie barwników odbywa si? automatycznie za pomoc? ?opatki w ka?dym kanistrze.
Mycie dysz realizuje szczotka automatyczna.
Stó? obrotowy z 16 kanistrami.
  Zg?oszenia

  Mieszalnik automatyczny, do bezdotykowego mieszania kolorantów dla tynków i farb.
Urz?dzenie wibracyjne automatyczne do mieszania tynków i farb po zako?czonym dozowaniu barwnika.
Zg?oszenia

Urz?dzenia do pomiaru szczelno?ci budynków

Polskie Towarzystwo Energetyczne

Polskie Towarzystwo Energetyczne jest wy??cznym dystrybutorem w Polsce, urz?dze? do pomiaru szczelno?ci budynków.
Prowadzimy sprzeda? urz?dze? i wykonujemy pomiary i ocen? szczelno?ci budynków, zgodnie z PN-EN 13829.

Urz?dzenia do pomiaru szczelno?ci budynków:
Urz?dzenia Infiltec Powietrze na osob? i pomieszczenie Szczelno?? powietrzna budynku Szkolenia wykonawców oceny szczelno?ci budynków Krajowa sie? wykonawców pomiarów szczelno?ci budynków Szkolenia z oceny szczelno?ci budynku
Ocena energetyczna budynku obejmuje: ocen? technologii wykonania i pomiar szczelno?ci budynku i technologi? zmniejszenia zu?ycia energii lub audyt energetyczny.
1. Urz?dzenia E3-A-DM4-220, do pomiaru szczelno?ci budynków wielorodzinnych. Przep?yw do 11.000 m3/h. 2. Urz?dzenia E3-3FAN-STACK-DM4-220, do pomiaru szczelno?ci du?ych budynków. Przep?yw do 30.000 m3/h. 3. Urz?dzenia G54-25HP/38HP, do pomiaru szczelno?ci bardzo du?ych budynków. Przep?yw do 127.000 m3/h.
cena: 13.300.00 z? cena: 40.000.00 z? cena: 102.000.00 z?


Szkolenia wykonawców oceny szczelno?ci budynków
cieplo

NOWY ATRAKCYJNY ZAWÓD !!!

Polskie Towarzystwo Energetyczne organizuje szkolenia wykonawców oceny szczelno?ci budynków.

Cel pomiaru szczelno?ci budynku Powietrze na osob? i pomieszczenie Szczelno?? powietrzna budynku Szkolenia wykonawców oceny szczelno?ci budynków  Krajowa sie? wykonawców pomiarów szczelno?ci budynków
Szkolenia organizowane s? w Poznaniu. Szkolenie ko?czy si? egzaminem umo?liwiaj?cym uzyskania uprawnie?;
1. Specjalisty oceny szczelno?ci budynków, czas trwania 5 godzin, koszt szkolenia 500 z?.
2. Starszego specjalisty oceny szczelno?ci budynków
, czas trwania 5 godzin, koszt szkolenia 500 z?.
3. G?ównego specjalisty szczelno?ci budynków
, czas trwania 5 godzin, koszt szkolenia 500 z?.
4. Weryfikatora energetycznego budynków, czas trwania 5 godzin, koszt szkolenia 500 z?.
Wysłany przez admin dnia 16-08-2013 o godz. 07:46:47 (2202 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1817 bajtów więcej | Wynik: 5)
Szczelno?? powietrzna
cieplo

Badanie szczelno?ci powietrznej budynku wg normy PN-EN 13829.

Ocena szczelno?ci budynku wykonywana  jest przy ró?nicy ci?nienia 50Pa, pomi?dzy ci?nieniem wewn?trznym budynku, a ci?nieniem atmosferycznym zewn?trznym. Przy powstaniu podci?nienia lub nadci?nienia, poprzez przegrody zewn?trzne i nieszczelno?ci przenika powietrze zewn?trzne lub wewn?trzne. Proces pomiaru jest procesem ci?g?ym i mo?e trwa? od jednej do kilku godzin w zale?no?ci od wielko?ci budynku. Dla zachowania ??danej ró?nicy ci?nie?, powietrze nap?ywaj?ce jest usuwane poprzez wentylator osiowy. Ilo??  i ci?nienie przep?ywaj?cego powietrza jest mierzona w urz?dzeniu pomiarowym i zapisywana w programie komputera. Do programu wprowadza si? dane badanego budynku, min: obj?to??, powierzchnia pod?ogi, powierzchnie przegród i dane dotycz?ce warunków pogodowych. Na podstawie wprowadzonych i zmierzonych danych program oblicza krotno?? wymiany powietrza.

Wysłany przez admin dnia 16-08-2013 o godz. 07:44:06 (2192 odsłon)
(Czytaj więcej... | 4985 bajtów więcej | Wynik: 5)
Powietrze na osob? i pomieszczenie
cieplo

Cel pomiaru szczelno?ci budynku Powietrze na osob? i pomieszczenie Szczelno?? powietrzna budynku Szkolenia wykonawców oceny szczelno?ci budynków Krajowa sie? wykonawców pomiarów szczelno?ci budynków Ilo?ci powietrza na jedn? osob? i pomieszczenie okre?la PN-83/B-03430. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i u?yteczno?ci publicznej. Wymagania i zmiany okre?la PN-83/B-03430/Az3:2000. Budynki mieszkalne: Strumie? obj?to?ci powietrza wentylacyjnego w budynku mieszkalnym jest okre?lony przez sum? strumieni powietrza usuwanego z pomieszcze? pomocniczych.

Wysłany przez admin dnia 16-08-2013 o godz. 07:41:38 (2105 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2651 bajtów więcej | Wynik: 5)
Cel pomiaru szczelno?ci budynku
cieplo
Cel pomiaru szczelno?ci budynku Powietrze na osob? i pomieszczenie Szczelno?? powietrzna budynku Szkolenia wykonawców oceny szczelno?ci budynków  Krajowa sie? wykonawców pomiarów szczelno?ci budynków
Ka?dy budynek mieszkalny i u?yteczno?ci publicznej, przed oddaniem do u?ytkowania, powinien mie? wykonany pomiar szczelno?ci i wykonan? ocen? szczelno?ci budynku.
W krajach europejskich, ocena szczelno?ci budynku jest obowi?zkowa i jest podstaw? dopuszczenia budynku do u?ytkowania. Pomiar szczelno?ci wykonywany jest w celu, okre?lenia zapotrzebowania budynku na energi? ciepln? dla potrzeb ogrzewania i wentylacji. W budynkach pasywnych do ogrzania i wentylacji 1 m2 w skali roku, zapotrzebowanie na energi? EP jest na racjonalnie niskim poziomie i wynosi < 15 kWh. W budynkach tradycyjnych i aktualnie budowanych obecnie w Polsce, zapotrzebowanie na EP w skali roku wynosi od 150 do 1000 kWh/m2. Taki poziom EP, jest nieracjonalnie wysoki.
Wysłany przez admin dnia 16-08-2013 o godz. 07:39:20 (2191 odsłon)
(Czytaj więcej... | 4202 bajtów więcej | Wynik: 5)
Tynki maszynowe
cieplo
Tynki maszynowe
sprzeda?, wykonawstwo

Tynki maszynowe stosowane s? coraz powszechniej w wykonywaniu tynków wewn?trznych w nowo budowanych budynkach.
Szczególnymi zaletami tych tynków jest:
- niski koszt wykonania,
- du?a wydajno?? wykonania tynków,
- bardzo du?a jako?? wykonywanych tynków.

Rodzaje tynków maszynowych:
- tynk maszynowy na bazie gipsu budowlanego
- gipsowa lekka zaprawa tynkarska
- tynk maszynowy cementowo-wapienny
Wysłany przez admin dnia 24-05-2012 o godz. 11:19:19 (2354 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2533 bajtów więcej | Wynik: 5)
?yj krótko
cieplo

?Y? KRÓTKO czy ?Y? W CIEPLE I D?UGO
Dylemat pojawi? si? w zwi?zku z wyd?u?eniem obowi?zku pracy do 67 roku.

Problem ten dotyczy ka?dego z nas a odpowied? Akademii Budownictwa Pasywnego INTERM jest nast?puj?ca: ?YJ W CIEPLE I D?UGO.
ALE JAK ?Y? W CIEPLE I D?UGO ?

Wysłany przez admin dnia 24-05-2012 o godz. 09:21:08 (2447 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1766 bajtów więcej | Wynik: 5)
P?on?cy wie?owiec
cieplo
P?on?cy wie?owiec

P?on?cy wie?owiec: jest poj?ciem umownym obrazuj?cym miejsca wyst?powania i wielko?ci strat ciep?a w budynku. Im kolor jest bardziej jaskrawy czerwony tym wi?ksze straty ciep?a.
Dlatego budynek o intensywnych stratach mo?na porówna? do widoku budynku p?on?cego.
Wysłany przez admin dnia 20-02-2012 o godz. 20:48:30 (2498 odsłon)
(Czytaj więcej... | 950 bajtów więcej | Wynik: 5)
Kamera termowizyjna KT 140
cieplo
Kamera termowizyjna KT 140
Kamera w pe?ni radiometryczna - rejestrowana jest temperatura ka?dego punktu obrazu.
Manualne ustawianie ostro?ci.
Zapis w rozszerzonym formacie jpg (wszystkie dane zawarte s? w pliku ale mo?na przegl?da? jak zwyk?? grafik?).
Proste i przejrzyste menu w j?zyku polskim ?atwe do poruszania si? dla niedo?wiadczonych u?ytkowników..
Pe?na wersja oprogramowania Sonel ThermoAnalyze do analizy termogramów oraz tworzenia raportów. Zasilanie ze standardowych akumulatorów AA lub baterii, wbudowana ladowarka.
Od?wie?anie obrazu 50 razy na sekund?.
Odporno?? na drgania i wstrz?sy stabilne, ostre zdj?cia bez konieczno?ci stosowania statywu.
AGT - przys?ona b?d?ca dodatkowo os?on? obiektywu (zabezpieczenie + eliminacja wp?ywu samopodgrzewania soczewki).
Dost?pne 4 palety kolorystyczne.
Wysłany przez admin dnia 20-02-2012 o godz. 19:36:34 (2746 odsłon)
(Czytaj więcej... | 3149 bajtów więcej | Wynik: 5)
Domy w technologii pasywnej PTE
cieplo Polskie Towarzystwo Energetyczne oferuje projekty domów w technologii pasywnej PTE. Technologia pasywna PTE, technologia opracowana przez Polskie Towarzystwo Energetyczne. Budynek w technologii PTE; Pasywny, Tani, Efektywny.
Ka?dy budynek niezale?nie od pierwotnego projektu mo?emy zaproponowa? w technologii pasywnej lub nisko energetycznej.
W ofercie znajduje si? ok. 770 projektów domów w ró?nych odmianach;
Wysłany przez admin dnia 20-02-2012 o godz. 18:41:04 (2438 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1362 bajtów więcej | Wynik: 5)
Programy do sporz?dzania ?wiadectwa i audytów energetycznych
cieplo
  Polskie Towarzystwo Energetyczne-PTE jest dystrybutorem programów do sporz?dzania ?wiadectwa charakterystyki energetycznej i audytów energetycznych Firmy Arcadiasoft. Cz?onkowie PTE otrzymuj?, rabat od podanych cen.
Wysłany przez admin dnia 06-01-2012 o godz. 09:59:16 (1869 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2057 bajtów więcej | Wynik: 5)
AKADEMIA BUDOWNICTWA PASYWNEGO


Kliknij
 
Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.
 
Wiadomo?? dnia
Dzi¶ jeszcze nie było najważniejszego artykułu.
 
Ostatnie 5 artyku?ów
· Sprzedam
[ 1181 odsłon ]
· Krajowa sie? wykonawców oceny szczelno?ci budynków
[ 3703 odsłon ]
· Szkolenia wykonawców oceny szczelno?ci budynków
[ 2202 odsłon ]
· Szczelno?? powietrzna
[ 2192 odsłon ]
· Powietrze na osob? i pomieszczenie
[ 2105 odsłon ]
 
2018