Poznan Pl Biuro
e-mail
Menu
· Strona główna
· Ankieta
· Archiwum artyku?ów
· Ciekawe strony www
· Rekomenduj nas
· Szukaj
· Top 10
· Twoje konto
· Zawartosc
 
Szkolenia
· Szkolenia
· Kursy
 
Opracowania INTERM IIT
· Patenty RP
· Kolektor ciepla UP RP P 385595
· Kolektory s?oneczne
 
Artyku?y
· Akty prawne
· Trzy dwudziestolecia 3 x 20
· Szkolenie Wykonawców prac docieplaj?cych
· Studia podyplomowe ?wiadectwa i audyty energetyczne
 
Akty prawne
Akty prawne:

1. Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotycz?ca jako?ci energetycznej budynków

2. Rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegaj?cych si? o
uprawnienie do sporz?dzania ?wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz cz??ci budynku stanowi?cej samodzieln? ca?o?? techniczno-u?ytkow? (Dz.U. 2008 nr 17 poz. 104)

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118)

4. Ustawa z dnia 19 wrze?nia 2007 r. o zmianie Ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1373)

5. Rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub cz??ci budynku stanowi?cej samodzieln? ca?o?? techniczno-u?ytkow? oraz sposobu sporz?dzania i wzorów ?wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240)

6. Rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie szczegó?owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1239)

7. Rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238)


Prawa autorskie © ABP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2008-12-13 (4451 odsłon)

[ Wróæ ]
2018