Poznan Pl Biuro
e-mail
Menu
· Strona główna
· Ankieta
· Archiwum artyku?ów
· Ciekawe strony www
· Rekomenduj nas
· Szukaj
· Top 10
· Twoje konto
· Zawartosc
 
Szkolenia
· Szkolenia
· Kursy
 
Opracowania INTERM IIT
· Patenty RP
· Kolektor ciepla UP RP P 385595
· Kolektory s?oneczne
 
Artyku?y
· Akty prawne
· Trzy dwudziestolecia 3 x 20
· Szkolenie Wykonawców prac docieplaj?cych
· Studia podyplomowe ?wiadectwa i audyty energetyczne
 
Trzy dwudziestolecia 3 x 20
Trzy dwudziestolecia 3 x 20  ?rodki unijne  Wykorzystanie ?rodków UE
SUKCESY POLSKI W DWUDZIESTOLECIACH  3 x 20

1. 1919 – 1939. II Rzeczypospolita.
Odbudowa Kraju po rozbiorach i wojnach, zjednoczenie ziem Polski.
Powstanie Wielkopolskie.
Wojna polsko bolszewicka 1920.
Powstania ?l?skie.
Opracowanie aktów prawnych.
Reforma Grabskiego
Budowa Gdyni.
Budowa Centralnego Okr?gu Przemys?owego COP.
II Wojna ?wiatowa 1 wrze?nia 1939, napa?? Niemiec i Rosji na Polsk?
2. 1945 – 1965. PRL.
Polska, jedyny kraj koalicji antyniemieckiej, który w wyniku II wojny utraci?, 71 tys. km2 swojego terytorium i znalaz?a si? w strefie wp?ywów Rosji Sowieckiej. W czasie II wojny, zosta?o zamordowanych i zabitych,  ??cznie zgin??o oko?o 5,5 mln. Polaków. Odbudowa zniszcze? wojennych.
Zjednoczenie ziem polskich.
Uruchomienie budownictwa mieszkaniowego.
Budowa i uruchomienie zak?adów przemys?y lekkiego i maszynowego.
Uruchomienie i rozbudowa: -linii kolejowych i autobusowych stoczni, -budowa statków. Specjalno?ci? tego okresu by?o: -wydobycie i eksport w?gla, -budowa specjalistycznych statków, produkcja przemys?u maszynowego: -silniki okr?towe, -wagony kolejowe, -obrabiarki, -maszyny budowlane.
Wielkie nadzieje spo?eczne w budowie mieszka? i przemys?u.
Budowa 1000 szkó? na Tysi?clecie Polski.
W okresie PRL wyst?powa? brak r?k do pracy.
3. 1990 – 2010. III Rzeczypospolita.
Budowa III Rzeczypospolitej, demokratycznego pa?stwa prawnego.
Likwidacja przemys?u.
Oddanie banków polskich w obce r?ce.
Zad?u?enie Polski na kwot? ok 1 biliona z?otych do ko?ca roku 2013, przyrost d?ugu w latach 2008 - 2013 wyniós? ok. 500 mld. z?.
Trwa?e bezrobocie w Polsce, wynosi ok. 14 %, za granic? pracuje lub pracowa?o ok 4 mln. Polaków. Bezdomni, nowa grupa spo?eczna.
Rozk?ad struktur Pa?stwa, braki w finansowaniu i likwidacje m.in.:
Rozk?ad struktur Pa?stwa, likwidacje m.in.:
-szkó?, -przedszkoli, -linii kolejowych, -autobusowych, -?eglugi ?ródl?dowej i morskiej, -polskiej floty oceanicznej, -likwidacja stoczni, -przemys?u stoczniowego, -Instytutów Przemys?owych, O?rodków Badawczo Rozwojowych,
braki w finansowaniu -s?u?by zdrowia, -opieki spo?ecznej, -policji, -wojska, -rent i emerytur.  
W okresie minionego dwudziestolecia nie zbudowano w Polsce Doliny Krzemowej, nie uruchomiono ?adnej nowej specjalno?ci.
Jaka, zatem jest wizja i specjalno?? Polski - trzeciego dwudziestolecia ? 

Ponad tysi?c lat trwa?a budowa struktury i pozycji Polski. Miliony patriotów czynnie uczestniczy?o w tym dziele.
Polska przetrwa?a i zajmuje nale?ne jej miejsce w ?wiecie i Europie pomimo wielu: wojen, powsta?, rozbiorów, zsy?ek na Sybir. Ogólnonarodowy Ruch Spo?eczny SOLIDARNO?? doprowadzi? do upadku komunizmu w Polsce. Dwudziestolecie 1990 - 2010, nie daje w?a?ciwego przyk?adu postawy patriotycznej. Jest to okres wielu rozczarowa?, zawodów i tragedii.

dr in?. Piotr  ?uk
Akademia Budownictwa Pasywnego PTE


Prawa autorskie © ABP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2008-12-13 (3798 odsłon)

[ Wróæ ]
2018