Poznan Pl Biuro
e-mail
Menu
· Strona główna
· Ankieta
· Archiwum artyku?ów
· Ciekawe strony www
· Rekomenduj nas
· Szukaj
· Top 10
· Twoje konto
· Zawartosc
 
Szkolenia
· Szkolenia
· Kursy
 
Opracowania INTERM IIT
· Patenty RP
· Kolektor ciepla UP RP P 385595
· Kolektory s?oneczne
 
Artyku?y
· Akty prawne
· Trzy dwudziestolecia 3 x 20
· Szkolenie Wykonawców prac docieplaj?cych
· Studia podyplomowe ?wiadectwa i audyty energetyczne
 
Patenty ISD
Patenty ISD  kolektor ciep?a  kolektory s?oneczne

ISD - Innowacyjne systemy docieple? INTERM.
1. ISD1. Elewacja ocieplaj?ca budynku, Urz?d Patentowy RP Patent 200709.
Elewacja ocieplaj?ca wed?ug wynalazku zawieraj?ce termoizolacyjn? warstw? zamocowan? do konstrukcji no?nej i zewn?trzn? warstw?, charakteryzuje si? tym, ?e zewn?trzn? warstw? stanowi elastyczny materia? z tworzywa sztucznego w stanie napr??onym, korzystnie folia z polichlorku winylu lub folia poliuretanowa.

Przedmiotem wynalazku jest elewacja ocieplaj?ca budynku.
Znane s? elewacje ocieplaj?ce zawieraj?ce warstw? termoizolacyjn? z we?ny mineralnej, styropianu lub poliuretanu, na której zamocowana jest do konstrukcji no?nej siatka wykonana z listew metalowych, z tworzywa sztucznego lub drewna. Do listew zamocowany jest trwale siding stanowi?cy zewn?trzn? ok?adzin? wykonan? z tworzywa sztucznego w postaci sztywnych pasów lub arkuszy. Znane s? budowle stale lub przeno?ne, najcz??ciej w kszta?cie kulistym, sk?adaj?ce si? z konstrukcji no?nej z rozpi?t? na niej elastyczn? pow?ok?. Kolektory s?oneczne s?u??ce do poch?aniania energii promieni s?onecznych stanowi? oddzielny element konstrukcyjny zamocowany do budynku, maj?cy posta? ramy z umieszczon? w niej warstw? termoizolacyjn? i zespo?em rurek przykrytych elementem prze?roczystym.
Zewn?trzna warstwa z elastycznego tworzywa sztucznego mo?e by? zamocowana bezpo?rednio do termoizolacyjnej warstwy, lub zamocowana jest do siatki wykonanej z elementów kszta?towych . Siatka umieszczona jest na termoizolacyjnej warstwie i zamocowana do konstrukcji no?nej. Rozwi?zanie wed?ug wynalazku cechuje niski koszt uzyskania elewacji budynku i pokrycia dachu. W przypadku zamkni?cia elastycznym materia?em z tworzywa sztucznego przestrzeni wyznaczonej przez siatk? uzyskuje si? warstw? powietrza dodatkowo izoluj?c? cieplnie . Folia barwiona w masie o znacznej wytrzyma?o?ci i trwa?o?ci zapewnia uzyskanie w dowolnym kolorze trwa?ego pokrycia. W przypadku mechanicznego uszkodzenia ?atwa jest wymiana fragmentu elastycznego materia?u lub jego naprawa.
2. ISD2. Elewacyjna p?yta izolacyjna, Urz?d Patentowy RP Patent 200720.
Przedmiotem wynalazku jest elewacyjna p?yta izolacyjna s?u??ca do pokrywania ?cian budynku. Znane s? p?yty izolacyjne maj?ce rdze? z we?ny mineralnej, styropianu, lub innych materia?ów termoizolacyjnych, które pokryte s? ok?adzinami wiórowo - cementowymi, z folii metalowej lub blachy. P?yty izolacyjne maj? na kraw?dziach wyfrezowania w kszta?cie p?askich wypustów. Znana jest z opisu wzoru u?ytkowego nr 54354 p?yta izolacyjna posiadaj?ca rdze? z pianki poliuretanowej i we?ny mineralnej. Rdze? pokryty jest ok?adzin? z blachy i ok?adzin? z folii metalowej na papierze laminowanym polietylenem z siatk? wzmacniaj?c?.
Elewacyjna p?yta izolacyjna wed?ug wynalazku maj?ca rdze? z materia?u termoizolacyjnego oraz obrze?ne wypusty, charakteryzuje si? tym, ?e co najmniej jedna powierzchnia rdzenia pokryta jest warstw? poliuretanu oraz w co najmniej dwóch wypustach jest pod?u?ny rowek przebiegaj?cy przez ca?? d?ugo?? wypustu. Korzystnym jest gdy wszystkie powierzchnie rdzenia pokryte s? warstw? poliuretanu oraz rdze? wykonany jest równie? z poliuretanu.
Elewacyjna p?yta mo?e posiada? ozdobn? faktur? na górnej powierzchni p?yty.
Elewacyjna p?yta izolacyjna wed?ug wynalazku stanowi gotowy element wyko?czeniowy zewn?trznej ?ciany budynku, bez potrzeby stosowania tynku. P?yta mo?e mie? dowoln? ozdobn? faktur? i kolor wierzchniej powierzchni.
Rowki w wypustach p?yt ze szczelinami mi?dzy tymi wypustami stanowi? kana?y wentylacji wewn?trznej grawitacyjnej umo?liwiaj?ce odprowadzenie na zewn?trz budynku wilgoci z budynku oraz wody deszczowej przenikaj?cej w miejscach ??czenia p?yt.
3. ISD3. Elewacja budynku, Urz?d Patentowy RP Patent 197632. Przedmiotem wynalazku jest elewacja budynku, zw?aszcza mieszkalnego lub przemys?owego. Znana jest elewacja budynku posiadaj?ca zamocowany do ?ciany siding stanowi?cy zewn?trzn? sztywn? ok?adzin? wykonan? z tworzywa sztucznego w postaci pasów lub arkuszy.
Znana jest elewacja, której zewn?trzn? warstw? stanowi elastyczny materia? z tworzywa sztucznego w stanie napr??onym, zw?aszcza folia z polichlorku winylu lub folia polipropylenowa. Folia zamocowana jest do siatki wykonanej z elementów kszta?towych usytuowanych na termoizolacyjnej warstwie.
Elewacja budynku wed?ug wynalazku, wykonana z p?askich elementów w postaci arkuszy, pasów lub p?ytek zamocowanych na ?cianie lub warstwie termoizolacyjnej, charakteryzuje si? tym, ?e elementy te stanowi dowolna papa dachowa lub zewn?trzna tapeta z w?ókna szklanego pokrytego foli? z polichlorku winylu. Górna cz??? poszczególnych elementów wykonanych z tych materia?ów zamocowana jest trwale do pod?o?a. Pozosta?a cz??? w postaci pasków prostok?tnych, rybiej ?uski lub innych kszta?tów zwisa swobodnie i zachodzi na ni?ej usytuowane elementy. W innym korzystnym szczegó?owym rozwi?zaniu poszczególne elementy elewacji zamocowane s? ca?? powierzchni? do pod?o?a, a wypusty tych elementów znajduj?ce si? na dwóch bokach pokrywaj? s?siednie elementy. Wypusty w postaci prostok?tnych pasków mog? swobodnie pokrywa? s?siednie elementy lub by? do nich zamocowane.
Elewacj? budynku wed?ug wynalazku cechuje znaczna trwa?o??, mo?liwo?? uzyskiwania ró?nych efektów estetycznych oraz niski koszt jej wykonania. Rozwi?zanie wed?ug wynalazku uwidoczniono w przyk?adach wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia w przekroju fragment elewacji maj?cej posta? swobodnie zwisaj?cych pasów, fig. 2 przedstawia fragment elewacji w widoku w postaci arkuszy elementów przyklejonych do pod?o?a.
Wysłano dnia 17-01-2009 o godz. 17:20:00 przez admin
 
Login
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.
 
Pokrewne linki
· Więcej o
· Napisane przez admin


Najczęściej czytany artykuł o :
Kursy

 
Oceny artykułu
Wynik głosowania: 5
Głosów: 30


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

 
Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

 
2018