Poznan Pl Biuro
e-mail
Menu
· Strona główna
· Ankieta
· Archiwum artyku?ów
· Ciekawe strony www
· Rekomenduj nas
· Szukaj
· Top 10
· Twoje konto
· Zawartosc
 
Szkolenia
· Szkolenia
· Kursy
 
Opracowania INTERM IIT
· Patenty RP
· Kolektor ciepla UP RP P 385595
· Kolektory s?oneczne
 
Artyku?y
· Akty prawne
· Trzy dwudziestolecia 3 x 20
· Szkolenie Wykonawców prac docieplaj?cych
· Studia podyplomowe ?wiadectwa i audyty energetyczne
 
Kolektory s?oneczne opracowane przez INTERM IIT

W Instytucie Innowacyjno Technologicznym INTERM opracowano, dwa nowe rozwi?zania kolektorów s?onecznych. Kolektory chronione przez Urz?d Patentowy RP.
1. UP RP nr 61859 kolektor s?oneczny so. 
Przedmiotem ochrony jest kolektor s?oneczny usytuowany na ?cianie lub dachu budynku.
Znane tradycyjne kolektory s?oneczne s?u??ce do poch?aniania energii promieni s?onecznych, stanowi? samodzielny element konstrukcyjny mocowany do ?ciany lub dachu budynku.
Kolektor ma posta? metalowej ramy z umieszczon? w niej warstw? termoizolacyjn? i zespo?em rurek przykrytych prze?roczyst? p?yt? przepuszczaj?c? promienie s?oneczne, najcz??ciej szklan?. Kolektor s?oneczny posiada wsporniki s?u??ce do jego zamocowania na budynku.
Ciecz p?yn?ca w zespole rurek, po nagrzania si? pod wp?ywem dzia?ania promieni  s?onecznych, przekazuje energi? ciepln? wodzie w wymienniku ciep?a.
Kolektor s?oneczny wed?ug wzoru u?ytkowego zawieraj?cy zespó? rurek przykrytych  prze?roczyst? p?yt? przepuszczaj?c? promienie s?oneczne, charakteryzuje si? tym, ?e zespó? rurek osadzony jest na warstwie docieplaj?cej budynek.
Rozwi?zanie wed?ug wzoru u?ytkowego, w którym zespó? rurek kolektora s?onecznego usytuowany jest bezpo?rednio na warstwie termoizolacyjnej ?ciany lub dachu, w sposób istotny obni?a koszt zainstalowania kolektora.
Kolektor stanowi element istniej?cej konstrukcji budynku i wp?ywa korzystnie na jego wygl?d.  Kolektor ten mo?e by? zastosowany w po??czeniu z dowoln? warstw? zewn?trzn? budynku stanowi?c? elewacj? lub pokrycie dachu.
Przedmiot wzoru u?ytkowego uwidoczniony jest na rysunku fig.1, przedstawiaj?cym  schematycznie w przekroju poprzecznym zespó? rurek kolektora s?onecznego osadzony na warstwie docieplaj?cej budynku.
2. UP RP nr 4612 kolektor s?oneczny sr.
Przedmiotem ochrony jest kolektor s?oneczny stanowi?cy fragment pokrycia
zw?aszcza elewacji budynku, dachu albo dowolnego fragmentu balkonu lub jego ?ciany os?onowej i zadaszenia.
Znany jest kolektor s?oneczny s?u??cy do poch?aniania energii promieni s?onecznych posiadaj?cy warstw? termoizolacyjn?, na której znajduje si? zespó? rurek miedzianych przykrytych prze?roczyst? zewn?trzn? p?yt?. Dolne ko?ce rurek po??czone s? z dop?ywem medium przenosz?cym energie ciepln?, a górne ko?ce rurek po??czone s? z odp?ywem.
    Z opisu wzoru u?ytkowego nr 61859 znany jest kolektor s?oneczny charakteryzuj?cy si? tym, ?e zespó? rurek osadzony jest bezpo?rednio na warstwie docieplaj?cej ?ciany lub dachu. Kolektor ten stanowi fragment istniej?cej konstrukcji budynku i wp?ywa korzystnie na jego wygl?d.
    Kolektor s?oneczny wed?ug wzoru przemys?owego posiada na pod?o?u termoizolacyjnym p?yt? kana?ow?, korzystnie poliw?glanow? lub w??ownice oraz równolegle do niej usytuowan? w pewnym odst?pie zewn?trzn? p?yt? poliw?glanow? o kolorystyce jednolitej albo zró?nicowanej. Odpowiednio dobrana kolorystyka zewn?trznej p?yty wkomponowana w kolorystyk? ?ciany, dachu lub balkonu nadaje jej nowy i oryginalny wygl?d.
    Przedmiot wzoru przemys?owego przedstawiony jest w odmianach jego wykonania.

do góry
Wysłano dnia 18-11-2009 o godz. 12:10:42 przez admin
 
Login
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.
 
Pokrewne linki
· Więcej o
· Napisane przez admin


Najczęściej czytany artykuł o :
Kursy

 
Oceny artykułu
Wynik głosowania: 5
Głosów: 19


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

 
Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

 
Przepraszamy, komentarze dla tego artykułu są niedostępne.
2018