Poznan Pl Biuro
e-mail
Menu
· Strona główna
· Ankieta
· Archiwum artyku?ów
· Ciekawe strony www
· Rekomenduj nas
· Szukaj
· Top 10
· Twoje konto
· Zawartosc
 
Szkolenia
· Szkolenia
· Kursy
 
Opracowania INTERM IIT
· Patenty RP
· Kolektor ciepla UP RP P 385595
· Kolektory s?oneczne
 
Artyku?y
· Akty prawne
· Trzy dwudziestolecia 3 x 20
· Szkolenie Wykonawców prac docieplaj?cych
· Studia podyplomowe ?wiadectwa i audyty energetyczne
 
ABP: cieplo

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główn± | Wybierz nowy temat ]

nowosc: Sprzedam
cieplo1. Blacha stalowa 2000x1000x5 mm – 35 arkuszy cena 1,60 z?/kg
2. Kolektor s?oneczny 1 szt.
3. Rurki miedziane kolektora s?onecznego – 40 szt.
4. Olej silnikowy – 100 l
5.Podno?nik samochodowy, dwukolumnowy, 2,5, nowy, cena 8000 z?.
Wysłany przez admin dnia 26-05-2015 o godz. 08:16:08 (1181 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1252 bajtów więcej | nowosc | Wynik: 5)
nowosc: Krajowa sie? wykonawców oceny szczelno?ci budynków
cieplo  Ka?da osoba po zako?czeniu szkolenia i zdaniu egzaminu; specjalisty, starszego specjalisty, g?ównego specjalisty lub weryfikatora energetycznego oceny szczelno?ci budynków uzyskuje uprawnienia,
do samodzielnego wykonywania oceny szczelno?ci budynków i wystawienia Certyfikatu Szczelno?ci budynku, mo?e by? cz?onkiem Sieci PTE.
Wysłany przez admin dnia 16-08-2013 o godz. 07:50:29 (3703 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1461 bajtów więcej | nowosc | Wynik: 5)
Szkolenia wykonawców oceny szczelno?ci budynków
cieplo

NOWY ATRAKCYJNY ZAWÓD !!!

Polskie Towarzystwo Energetyczne organizuje szkolenia wykonawców oceny szczelno?ci budynków.

Cel pomiaru szczelno?ci budynku Powietrze na osob? i pomieszczenie Szczelno?? powietrzna budynku Szkolenia wykonawców oceny szczelno?ci budynków  Krajowa sie? wykonawców pomiarów szczelno?ci budynków
Szkolenia organizowane s? w Poznaniu. Szkolenie ko?czy si? egzaminem umo?liwiaj?cym uzyskania uprawnie?;
1. Specjalisty oceny szczelno?ci budynków, czas trwania 5 godzin, koszt szkolenia 500 z?.
2. Starszego specjalisty oceny szczelno?ci budynków
, czas trwania 5 godzin, koszt szkolenia 500 z?.
3. G?ównego specjalisty szczelno?ci budynków
, czas trwania 5 godzin, koszt szkolenia 500 z?.
4. Weryfikatora energetycznego budynków, czas trwania 5 godzin, koszt szkolenia 500 z?.
Wysłany przez admin dnia 16-08-2013 o godz. 07:46:47 (2202 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1817 bajtów więcej | Wynik: 5)
Szczelno?? powietrzna
cieplo

Badanie szczelno?ci powietrznej budynku wg normy PN-EN 13829.

Ocena szczelno?ci budynku wykonywana  jest przy ró?nicy ci?nienia 50Pa, pomi?dzy ci?nieniem wewn?trznym budynku, a ci?nieniem atmosferycznym zewn?trznym. Przy powstaniu podci?nienia lub nadci?nienia, poprzez przegrody zewn?trzne i nieszczelno?ci przenika powietrze zewn?trzne lub wewn?trzne. Proces pomiaru jest procesem ci?g?ym i mo?e trwa? od jednej do kilku godzin w zale?no?ci od wielko?ci budynku. Dla zachowania ??danej ró?nicy ci?nie?, powietrze nap?ywaj?ce jest usuwane poprzez wentylator osiowy. Ilo??  i ci?nienie przep?ywaj?cego powietrza jest mierzona w urz?dzeniu pomiarowym i zapisywana w programie komputera. Do programu wprowadza si? dane badanego budynku, min: obj?to??, powierzchnia pod?ogi, powierzchnie przegród i dane dotycz?ce warunków pogodowych. Na podstawie wprowadzonych i zmierzonych danych program oblicza krotno?? wymiany powietrza.

Wysłany przez admin dnia 16-08-2013 o godz. 07:44:06 (2192 odsłon)
(Czytaj więcej... | 4985 bajtów więcej | Wynik: 5)
Powietrze na osob? i pomieszczenie
cieplo

Cel pomiaru szczelno?ci budynku Powietrze na osob? i pomieszczenie Szczelno?? powietrzna budynku Szkolenia wykonawców oceny szczelno?ci budynków Krajowa sie? wykonawców pomiarów szczelno?ci budynków Ilo?ci powietrza na jedn? osob? i pomieszczenie okre?la PN-83/B-03430. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i u?yteczno?ci publicznej. Wymagania i zmiany okre?la PN-83/B-03430/Az3:2000. Budynki mieszkalne: Strumie? obj?to?ci powietrza wentylacyjnego w budynku mieszkalnym jest okre?lony przez sum? strumieni powietrza usuwanego z pomieszcze? pomocniczych.

Wysłany przez admin dnia 16-08-2013 o godz. 07:41:38 (2105 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2651 bajtów więcej | Wynik: 5)
Cel pomiaru szczelno?ci budynku
cieplo
Cel pomiaru szczelno?ci budynku Powietrze na osob? i pomieszczenie Szczelno?? powietrzna budynku Szkolenia wykonawców oceny szczelno?ci budynków  Krajowa sie? wykonawców pomiarów szczelno?ci budynków
Ka?dy budynek mieszkalny i u?yteczno?ci publicznej, przed oddaniem do u?ytkowania, powinien mie? wykonany pomiar szczelno?ci i wykonan? ocen? szczelno?ci budynku.
W krajach europejskich, ocena szczelno?ci budynku jest obowi?zkowa i jest podstaw? dopuszczenia budynku do u?ytkowania. Pomiar szczelno?ci wykonywany jest w celu, okre?lenia zapotrzebowania budynku na energi? ciepln? dla potrzeb ogrzewania i wentylacji. W budynkach pasywnych do ogrzania i wentylacji 1 m2 w skali roku, zapotrzebowanie na energi? EP jest na racjonalnie niskim poziomie i wynosi < 15 kWh. W budynkach tradycyjnych i aktualnie budowanych obecnie w Polsce, zapotrzebowanie na EP w skali roku wynosi od 150 do 1000 kWh/m2. Taki poziom EP, jest nieracjonalnie wysoki.
Wysłany przez admin dnia 16-08-2013 o godz. 07:39:20 (2191 odsłon)
(Czytaj więcej... | 4202 bajtów więcej | Wynik: 5)
Tynki maszynowe
cieplo
Tynki maszynowe
sprzeda?, wykonawstwo

Tynki maszynowe stosowane s? coraz powszechniej w wykonywaniu tynków wewn?trznych w nowo budowanych budynkach.
Szczególnymi zaletami tych tynków jest:
- niski koszt wykonania,
- du?a wydajno?? wykonania tynków,
- bardzo du?a jako?? wykonywanych tynków.

Rodzaje tynków maszynowych:
- tynk maszynowy na bazie gipsu budowlanego
- gipsowa lekka zaprawa tynkarska
- tynk maszynowy cementowo-wapienny
Wysłany przez admin dnia 24-05-2012 o godz. 11:19:19 (2354 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2533 bajtów więcej | Wynik: 5)
?yj krótko
cieplo

?Y? KRÓTKO czy ?Y? W CIEPLE I D?UGO
Dylemat pojawi? si? w zwi?zku z wyd?u?eniem obowi?zku pracy do 67 roku.

Problem ten dotyczy ka?dego z nas a odpowied? Akademii Budownictwa Pasywnego INTERM jest nast?puj?ca: ?YJ W CIEPLE I D?UGO.
ALE JAK ?Y? W CIEPLE I D?UGO ?

Wysłany przez admin dnia 24-05-2012 o godz. 09:21:08 (2447 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1766 bajtów więcej | Wynik: 5)
nowosc: Nasza oferta
cieplo
OFERTA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENERGETYCZNEGO
Lp. Film, nazwa Widok obrazu
 1  STUDIA PODYPLOMOWE
?WIADECTWA I AUDYTY ENERGETYCZNE

 
 2 POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE

 3 OCHRONA AUTA I MIENIA METOD? DNA

 4 DOMY PASYWNE

Wysłany przez admin dnia 14-05-2012 o godz. 09:05:24 (1782 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2385 bajtów więcej | nowosc | Wynik: 5)
P?on?cy wie?owiec
cieplo
P?on?cy wie?owiec

P?on?cy wie?owiec: jest poj?ciem umownym obrazuj?cym miejsca wyst?powania i wielko?ci strat ciep?a w budynku. Im kolor jest bardziej jaskrawy czerwony tym wi?ksze straty ciep?a.
Dlatego budynek o intensywnych stratach mo?na porówna? do widoku budynku p?on?cego.
Wysłany przez admin dnia 20-02-2012 o godz. 20:48:30 (2498 odsłon)
(Czytaj więcej... | 950 bajtów więcej | Wynik: 5)
AKADEMIA BUDOWNICTWA PASYWNEGO


Kliknij
 
Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.
 
Wiadomo?? dnia
Dzi¶ jeszcze nie było najważniejszego artykułu.
 
Ostatnie 5 artyku?ów
· Sprzedam
[ 1181 odsłon ]
· Krajowa sie? wykonawców oceny szczelno?ci budynków
[ 3703 odsłon ]
· Szkolenia wykonawców oceny szczelno?ci budynków
[ 2202 odsłon ]
· Szczelno?? powietrzna
[ 2192 odsłon ]
· Powietrze na osob? i pomieszczenie
[ 2105 odsłon ]
 
2018